Aktuell status

Den 1 juni 2017 uppgår antalet fall i SWEDEGENE till nedanstående antal.

 

Biverkning

Antal

Agranulocytos eller neutropeni av alla typer av läkemedel, utom cytostatika

172

Allvarliga hudreaktioner (s.k. Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys)

58

Andra blodcellsbiverkningar

15

Angioödem, huvudsakligen relaterat till ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare (blodtrycksmediciner)

479

Blödningar av den nya typen av blodförtunnande läkemedel

52

Fototoxiska reaktioner relaterat till NSAID-preparat och fluorokinoloner

48

Hosta relaterat till blodtrycksmediciner

151

Hyponatremi relaterat till antidepressiva läkemedel och antiepileptika

36

Håravfall

26

Hörselnedsättning orsakat av aminoglykosider

6

Inflammation av bukspottskörteln, s.k. pankreatit

79

Leverskador

270

Låga nivåer av blodplättar, även benämnda trombocyter (s.k. trombocytopeni)

51

Muskelskador av läkemedel mot höga blodfetter (s.k. statiner)

48

Narkolepsi relaterat till vaccination med Pandemrix

64

Neurologiska och psykiska biverkningar av antibiotika och läkemedel mot virussjukdomar

80

Osteonekros i käken och atypiska frakturer relaterat till bisfosfonater

107

Påverkan på njurfunktionen

50

Senrupturer, såsom ruptur av hälsenan, av fluorokinoloner

24

Störningar av hjärtats rytm (s.k. Torsade de pointes och QT-förlängning)

17

Viktuppgång och förhöjda blodfetter/förhöjt blodsocker av neuroleptika och antidepressiva

46

Överkänslighet och allergiska reaktioner, särskilt mot antibiotika och NSAID-preparat

313

Övrigt

342

Totalt

2529