Posts from 2017-11-22

Tidsbrist vanligt skäl till att avstå basal läkemedelsgenomgång

Äldre löper hög risk att drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet. För att förebygga detta krävs noggrann dosanpassning och undvikande av potentiellt olämpliga läkemedel.  

I Region Skåne innebär den så kallade Skånemodellen att alla läkemedelsbehandlade patienter som är 65 år eller äldre ska erbjudas läkemedelsgenomgång.  

Nu har en enkätstudie tagits fram bland primärvårdsläkare i Region Skåne för att kartlägga läkarnas kunskap och uppfattning om basal läkemedelsgenomgång. Syftet var att identifiera möjliga hinder och åtgärder för genomförande samt att göra jämförelser av kunskapen och uppfattningarna mellan specialister och ST-läkare i allmänmedicin.  

Studien visade att 79 procent av de tillfrågade kände till begreppet basal läkemedelsgenomgång. Samtliga av dessa hade använt sig av metodstödet, varav 83 procent ansåg att det är ett bra hjälpmedel i handläggningen av patienterna. Endast 41 procent av de som kände till metodstödet använde sig kontinuerligt av det. Dubbelt så stor andel av de som använde sig av metodstödet regelbundet var specialister (50 procent) i jämförelse med allmänläkare (20 procent). 55 procent angav tidsbrist som skäl till att ibland avstå basal läkemedelsgenomgång.

Författarna till studien påpekar att trots regelbundna utbildningsinsatser inom ämnet ”basal läkemedelsgenomgång” de senaste åren så har informationen inte nått alla, vilket också uttrycks i enkätsvaren. Den höga svarsfrekvensen på de öppna frågorna som rör förslag på hur läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomångar kan underlättas indikerar dock att ämnet engagerar.

Läs mer om studien i Läkartidningen:   http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2017/11/Tidsbrist-storsta-hindret-for-att-utfora-basal-lakemedelsgenomgang/

Swedegene har publicerat ny vetenskaplig artikel om agranulocytos

Agranulocytos är en ovanlig men allvarlig biverkning av sulfasalazin (Salazopyrin), som används för att behandla bland annat inflammatorisk led- och tarmsjukdom. Biverkningen är ett potentiellt livshotande tillstånd som innebär att de vita blodkropparna kraftigt sjunker och immunförsvaret försvagas. 

Swedegene har i en nyligen publicerad forskningsstudie undersökt om genetiska skillnader mellan individer kan förklara uppkomsten av agranulocytos i samband med behandling av sulfasalazin. I studien ingick 36 patienter som drabbats av sulfasalazin-inducerad agranulocytos och 5170 kontrollpersoner. Resultatet visade att biverkningen var signifikant associerad med HLA-regionen på kromosom 6. Ytterligare HLA-sekvensering gjordes på 40 fall respektive 142 kontroller som var behandlade med sulfasalazin utan att få agranulocytos. Resultaten bekräftade en signifikant association mellan att få agranulocytos och HLA-typerna HLA-B*08:01 respektive HLA-A*31:01. 

Vi skriver om studien i Läkartidningen:

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2017/11/Samband-mellan-sulfasalazin-inducerad-agranulocytos-och-HLA-typer/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter